"Superperrongen". Illustrasjon: MDH Arkitekter Transborder Studio MASU Planning

i

Utvikling av Lørenskog stasjonsområde

Perann Sylvia Stokke, 09.04.2019

Lørenskog kommune har gjennomført et et parallelloppdrag for å belyse muligheter, få fram idéer og løsninger, og finne helhetlige grep for utvikling av Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen.

Lørenskog stasjonsområde er et prioritert utviklingsområde i Lørenskog kommune og skal forsterkes som kollektivknutepunkt og videreutvikles som lokalsenter med boliger, arbeidsplassintensiv næring og regionale idrettsfunksjoner. Dette er et omfattende og komplekst område med mange aktører og interessenter, og det er derfor behov for en helhetlig plan for å sikre god og langsiktig stedsutvikling.

– Hensikten med parallelloppdraget er å skape robuste og fleksible retningslinjer for utviklingen av området, samt danne rammeverk for kommende reguleringsplaner, sier Andreas Fadum Haugstad fra NAL/BYLIVsenteret som har vært rådgiver for kommunen og ledet evalueringsgruppen.

Evalueringsgruppen har bestått av representanter fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR, Lørenskog kommune og NAL/BYLIVsenteret.

Parallelloppdrag for Lørenskog stasjonsområde ble lyst ut i juni 2018. Oppgaven i parallelloppdraget ble skilt i to ulike nivåer, nivå A og nivå B. Dette for å få tilbud fra etablerte arkitektkontorer (nivå A), samt å legge til rette for nyetablerte firma (nivå B) og stimulere til innovasjon i prosjektet.

Følgende tre team ble valgt ut til deltakelse:

  • Team 1
    MDH Arkitekter, Transborder Studio og MASU Planning
  • Team 2
    Holscher Nordberg architecture and planning, med Via Trafik og GHB Landskabsarkitekter
  • Team 3
    Edit/Atelier og Gattaca (nivå B)

Parallelloppdraget ble innledet med et oppstartsseminar i august 2018 hvor arkitektene fikk presentert oppgaven og premisser for utviklingen. De har hatt en arbeidsperiode på totalt åtte uker, hvor det ble gjennomført et midtveisseminar i september. På midtveisseminaret presenterte arkitektene sine foreløpige ideer for både politikere, utbyggere, administrasjonen i kommunen og innbyggere.

Arkitektene jobbet deretter videre med å bearbeide sine forslag basert på innspillene fra midtveisseminaret. Deres endelige forslag til visjon og hovedgrep for stasjonsområdet ble presentert på et åpent møte/sluttseminar i oktober.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 14.55.54

Last ned vurderingsrapporten (8,2MB)

Rapporten er et visjonsdokument med tydelige råd og retningslinjer for videre utvikling av området, basert på evalueringskomitéens vurderinger.

Forslagene ble stilt ut i Lørenskog hus fra 25. oktober til 5. november. Utstillingen var etterspurt av flere innbyggere allerede før den var montert, og under utstillingsperioden var det mange nysgjerrige besøkende. Det ble oppfordret til å komme med innspill til forslagene både ved bruk av mobil og skriftlige kommentarer. Responsen var svært positiv og innspillene ble tatt med videre i evalueringsarbeidet.

Etter utstillingen har evalueringsgruppen gjennomført en drøftingsprosess med blant annet tre evalueringsmøter. Komiteen har kommet frem til syv råd og retningslinjer, samt tre tiltak som bør igangsettes. Retningslinjene har blitt drøftet med fagmiljøene i Lørenskog kommune for å sikre god intern forankring.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 14.42.49Prinsippskissen illustrerer evalueringskomitéens råd og retningslinjer samlet. Ill.: Lørenskog kommune/BYLIVsenteret

Å skape gode forbindelser er et nøkkelord for hele planen.

– Komiteen foreslår tre tiltak som bør igangsettes relativt raskt, som første del av utviklingen. Det er snakk om et forprosjekt for Banegaten, en gatebrukspaln for stasjonsområdet basert på trafikkanalyser, samt et forprosjekt for vassdrag og blågrønne aktiviteter, sier Dinko Midzic, arealplanlegger i Lørenskog kommune, som har vært prosjektleder og også deltatt i evalueringsgruppen.

Hovedvekten i rapporten er lagt på rådene og retningslinjene for videre utvikling, og ikke på å presentere arkitektenes forslag. Arkitektenes forslag er oppsummert i slutten av dokumentet. Rapporten ble politisk behandlet i mars.

Forslagene i sin helhet kan sees på kommunens hjemmeside. 

HNAP_Lorenskog Masterplan_View 01_ASIllustrasjon: Holscher Nordberg architecture and planning, Via Trafik, GHB Landskabsarkitekter