Tredelinga av området for parallelloppdraget. Ill.: Ulstein kommune

i

Utvikling av gode sentrumskvaliteter i Ulsteinvik

10.03.2021

Arkitektgruppene Kaleidoscope og Nordic leverte spenstige og utfordrende forslag og ideer i parallelloppdraget for området Ulshaugen og Holseker i Ulsteinvik.

Ulstein kommune har brukt parallelloppdrag som metode for å forberede kommunestyret sin bestilling om å utarbeide en ny helhetlig områdeplan for sentrum. Hensikten med parallelloppdraget var å få fram nyskapende, gode, realistiske og visuelle ideer og løsninger for et attraktivt, levende og bærekraftig Ulsteinvik sentrum.

Parallelloppdraget ble gjennomført i 2020 og kommunen starter arbeidet med områdeplanen i april 2021. 

 – Ulsteinvik sentrum er eit tett og konsentrert område og desse fordelane skal utviklas vidare. Det skal legges til rette for folkevekst for alle aldersgrupper, sier Knut Erik Engh, ordfører i Ulstein kommune.

Likeledes har målet med parallelloppdraget vært å se på framtidig bruk av Ulshaugen og Holsekerdalen som fremmer målet om et aldersvennlig samfunn med velfungerende sambruk mellom offentlige og private interesser og møtesteder på tvers av generasjoner.

– Vi har blitt utfordra på ein måte som har opna horisonten vår for nye løysingar, men som også har gjort oss meir bevisste på kva som ikkje vil fungere her hos oss. Det har vore vurderingsgruppa som har hatt jobben med å sortere ut kva vi vil ta med oss vidare. Vurderingsgruppa har vore breitt og godt samansett slik at ulike omsyn skal verte godt ivareteke, forteller ordføreren.

Det ble identifisert fem fordypningstemaer som det skulle være fokus på i arbeidet med parallelloppdraget: Sentrumsutvikling og grønn mobilitet, sambruk og samlokalisering, klimavennlig og bærekraftig fortetting, aldersvennlig lokalsamfunn og grønne nærmiljø.

BYLIVsenteret har vært rådgiver og har ledet vurderingskomiteen.

NAK 532_Ulstenvik PO omslagBasert på arkitektgruppene sine forslag har vurderingsgruppa lagt fram ni råd for kommunen. Disse er også tuftet på innspill fra innbyggere og fokusgrupper gjennom prosessen. I rapporten presenteres også strategier for å lykkes og hvordan kommunen bør jobbe med rådene.

Last ned vurderingsrapporten (11,7 MB)

 

 

 

 

Rådene i evalueringsrapporten for parallelloppdraget har blitt politisk vedtatt og er utgangspunkt for videre arbeid med områdeplanen for Ulsteinvik sentrum.

– Kommunen vil få stor nytte av forslaga frå arkitektteama og evalueringsarbeidet som vart utført med bistand fra Bylivsenteret, sier Vivian Garnes, planlegger/arkitekt i Ulstein kommune. 

I arbeidet med områdeplanen vil det særlig fokuseres på sosial bærekraft («leve heile livet»), grønnmobilitet (300-meters byen), alternative boformer (privat/offentlig samarbeid) i videre fortetting og utviklinga av sentrum.

– Det er vilje og ambisjon til å satse på nye løysingar der menneska er i fokus, avslutter hun.

Mer informasjon, inkludert arkitekteamenes presentasjoner, finner du på Ulstein kommune sine nettsider for parallelloppdraget.

Skjermbilde 2021-03-11 kl. 14.16.52Skjermbilde 2021-03-11 kl. 14.16.52

Ulsteinvik Innovasjonsbydel. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture, Edit/Atelier, Sintef og TØI

Powered by Ulsteinvik Kaleidoscope og Cowi_A3-L_korrigert versjon 03_A4-S-komprimert_Side_079Powered by Ulsteinvik Kaleidoscope og Cowi_A3-L_korrigert versjon 03_A4-S-komprimert_Side_079Powered by Ulsteinvik Kaleidoscope og Cowi_A3-L_korrigert versjon 03_A4-S-komprimert_Side_079Powered by Ulsteinvik Kaleidoscope og Cowi_A3-L_korrigert versjon 03_A4-S-komprimert_Side_079Smarthub - flerbrukshus. Illustrasjon: Kaleidoscope Nordic AS Cowi Norge AS