Ill: Agraff Arkitektur, Lala Tøyen AS og Sanden&Hodnekvam Arkitekter

i

Sjøholt: Fra tettsted til fjordlandsby i nye Ålesund kommune

Perann Sylvia Stokke, 25.02.2019

I dette parallelloppdraget valgte teamene å samarbeide om en felles tiltaksplan som kan være til stor nytte når Sjøholt i 2020 blir et delsenter i, og innfallsporten til Ålesund fra øst.

Sjøholt har en lang historie som et levende tettsted, men utviklingen har på mange plan hatt negativ påvirkning både med hensyn til strukturen, tilbudene og samferdselen.

­– Klarer vi å skape ein levande landsby i det som no er kommunesentrum eller vil vi bli ein sovande forstad? Vil straumen til Moa og kjøpesentera auke, eller klarer vi fylle sentrum med liv? Kva skjer når E39 blir lagt utanom bygda? Korleis vil klimaendringane, ny teknologi og endra befolkningsstruktur måtte påverke planlegginga? Kva krev framtida av oss?

Dette var noen av  spørsmålene, utfordringene og bakteppet for tettstedsprosjektet for Sjøholt sentrum som startet vinteren 2017. Fylkeskommunen ved Tettstadprogrammet, har vært en svært viktig medspiller i arbeidet.

Kommunen har en målsetting om å øke folketallet, og at Sjøholt skal ha et fortettet og levende sentrum. Målet er å lage et attraktivt sted å både bo ha næring i og besøke. 

– Vi tek no tak og vi vil skape ei ny positiv utvikling med tettstadarbeid og ny reguleringsplan for sentrum. Denne prosessen med faglege analyser, idémyldring og engasjement, gir grunnlag for å utforme og utvikle gode kvalitetar i Sjøholt sentrum. Vi vil bygge på dei funksjonane og tilboda som vi har i sentrum og legge til rette for nye. Sentrum skal utviklast med betre struktur og tryggare trafikale tilhøve for både køyrande og ikkje minst for gåande og syklande. Det skal skapast meir liv og trivsel i sentrum med gode sosiale møteplassar, sier Knut Harstad, ordfører i Ørskog kommune.

Med utgangspunkt i analyser og medverkningsprosesser ble det utarbeidet et oppgaveprogram for parallelloppdraget og en anbudskonkurranse ble lyst ut på Doffin. Kommunen fikk 13 tilbud, og to team ble valgt:

  • Lala Tøyen as / Sanden+Hodnekvam
  • Agraff Arkitektur

Parallelloppdraget viser framtidsskisser og en retning for hvordan kommunen kan få til en helhetlig utvikling av Sjøholt sentrum i et langsiktig perspektiv, men har også med forslag om mange mulige strakstiltak. 

Forslagene viser både den overordnede strukturen, peker ut framtidsrettede, bærekraftige løsninger tilpassa klimaendringene, og viser en tenkt utvikling av Sjøholt sentrum til et attraktivt og levende sentrum, med en tydelig og stolt identitet.

Involvering og medvirkning har vært svært sentralt i hele prosessen.

Skjermbilde 2019-02-22 kl. 10.08.02

Medvirkningsprosessen viser at Sjøholt Hotell står fram som det viktigaste identitetsskapande elementet i Sjøholt sentrum, og aksen fra hotellet til kiken er definert som selve ryggraden i sentrumstukturen. Et av rådene fra evalueringskomiteen var å la hotellhagen bli landsbyens sitt hjerte og sentrale møteplass. Ill: Agraff Arkitektur, Lala Tøyen AS og Sanden&Hodnekvam Arkitekter

I perioden 21. november – 20. desember 2018 hang utstillingen med forslagene på Rådhuset, med mulighet for å se og komme med innspill og kommentarer.  

En rapport er utarbeidet med bakgrunn i de mange forslagene, og inneholder 10 anbefalinger. Målet med rapporten er å peke på den overordnede retningen for sentrumsutvikling.

Last ned rapporten (PDF 21 MB) 

Skjermbilde 2019-02-22 kl. 10.13.56

Et interessant utfall av dette parallelloppdraget var at teamene valgte å samarbeide i etterkant av midtveispresentasjonen. I stedet for å levere flere parallelle fremtidsbilder, ble de enige om én felles visjon, og utnyttet sine felles ressurser og arbeidskapasitet til å lage blant annet en liten bok med en omfattende tiltaksliste.

Tiltaksbiblioteket og idétilfanget fra parallelloppdraget er ikke tatt med i rapporten, men det anbefales at de bør brukes som inspirasjon til løsninger.

Les mer om dette i artikkelen 75 tiltak for utvikling av Sjøholt 

Parallelloppdraget har vært en levende og god prosess med mye engasjement og utstrakt samarbeid både mellom arkitektgruppene, politikerne og grunneiere/næringsliv.

Rapporten skal nå forankres hos politikerne og motivere til en langsiktig utvikling av sentrum. Kommunen håper at tettstadprosjektet vil inspirere utbyggere og grunneiere til å ville investere, næringsaktører til å etablere seg her og at det skal gi innbyggerne framtidstro og stolthet for landsbyen sin.

– Heile prosessen, og målsettinga, har skapt optimisme og glød for den utviklinga som vi ønskjer oss i Sjøholt sentrum. Innhaldet i rapporten gir informasjon om prosessen, peikar på viktige sider med lokalsamfunnet og legg fram refleksjonar og moglege forslag som underlag til planarbeidet, avslutter Harstad.