Parallelloppdrag for Lørenskog stasjon utlyst

Perann Sylvia Stokke, 07.06.2018

Parallelloppdraget skal belyse framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen.

På bakgrunn av tilbudskonkurransen velger kommunen ut tre konsulentgrupper, hvorav ett Wildcardteam, som parallelt får i oppdrag å jobbe med forslag til helhetsplanen for utviklingen av Lørenskog stasjonsområde.

Lørenskog stasjon ligger like ved tre store hovedveier og stasjonsområdet er et av de mest sentrale områdene i regionen. Kommunedelplanen for Lørenskog som ble vedtatt i 2015 legger opp til at det skal utarbeides en helhetlig plan for Lørenskog stasjonsområdet. I henhold til arealstrategien skal det fortettes rundt eksisterende kollektivknutepunkter. Lørenskog stasjon skal forsterkes som knutepunkt for tog og buss, og videreutvikles som lokalsenter.

Teamene skal analysere stasjonsområdet, og besvarelsene skal gi klare innspill og føringer for plantype, prosess og framdrift for videre utvikling av området.

Hva til det si å bo, jobbe og leve i Lørenskog stasjonsområde? Hvordan vil samspillet med Lørenskog, Oslo og andre lokalsentra fungere og hva slags mobilitet krever det? Hva slags arbeidsplasser skal det legges tilrette for og hvordan kan disse integreres i bebyggelsen som i disse dager reises i området? Dette og mer vil være aktuelle spørsmål som teamene skal bidra til å besvare.

Ett av de tre teamene vil få en egen spisset oppgave, og vil ha kvalifiseringskritierier som tilrettelegger for unge, nyhetablerte kontorer, såkalte Wildcard.

Det er lagt opp til en åtte ukers arbeidsperiode i parallelloppdraget. Oppdraget starter med et oppstartsseminar og det vil bli avholdt et midtveisseminar i perioden. Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon av resultatene i form av en utstilling av de tre forslagene.

Det nedsettes et evalueringsutvalg som utarbeider en anbefaling til kommunen på bakgrunn av resultatene fra parallelloppdraget.

NAL ved BYLIVsenteret er rådgiver for kommunen i parallelloppdraget og vil lede evalueringskomiteen.

Frist for spørsmål er satt til 20. juni og frist for innlevering av tilbud er 22. juni kl 13:00.

 

Last ned Tilbudsinnbydelse/konkurransegrunnlag

Last ned informasjon om parallelloppdraget 

Se kunngjøringen på Doffin