Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

Perann Sylvia Stokke, 04.07.2018

Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

Tingvoll ligger på Nordmøre, vakkert til ved fjorden omkranset av majestetiske fjell og flott kulturlandskap. Fjorden som en viktig del av tettstedet Tingvollvågen gjenspeiles også i eksisterende reguleringsplan for Midtvågen (selve sentrum av Tingvollvågen). Parallelloppdraget dreier seg først og fremst om fortetting og endringer i Midtvågen og løsninger som knytter de tre delene sammen.  

Tingvoll kommune benytter BYLIVsenteret som prosessveileder i gjennomføringen av parallelloppdrag

Flere store endringer skjer i Tingvoll kommune nå, det kommer vei, ny videregående skole, nye kommunale boliger skal bygges og flere andre mindre prosjekter skal realiseres.

– Med disse endringene, ser vi en gyllen mulighet for å utfordre kreative fagpersoner til å se etter en fornyet balanse mellom arbeidsplasser, boliger, offentlig- og private tjenester her i Tingvollvågen, sier Synnøve Nes, kommunens prosjektleder for parallelloppdraget. 

Tingvoll kart

Det velges ut to team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal få utforske egne plangrep og innovative løsninger for en bærekraftig og attraktiv utvikling av Tingvoll sentrum.  Kommunen forventer gjennom parallelloppdraget å motta ambisiøse, konkrete, gjennomførbare forslag og strategier, samt avdekke problemstillinger og temaer som bør følges opp i det videre arbeidet. 

Tingvollvågen skal utvikles til et levende og attraktivt kommunesenter med landsbykvaliteter, både for innbyggere, næringsliv og besøkende. Parallelloppdraget skal være underlag for utarbeiding av framtidige kommune- og reguleringsplaner som omfatter Tingvollvågen. 

Tingvoll kommune har i vedlegget «Program for parallelloppdraget» identifisert fem sentrale temaer begge teamene skal svare på: 

  • Landsbyliv og næringsutvikling
  • Attraksjonsutvikling i økokommunen
  • Grønn mobilitet
  • Boliger, arbeidsplasser og sambruk
  • Campus – ny videregående skole

Fundamentet for temaene er økokommunens krav til bærekraft, samt et ønske om å åpne Tingvollvågen mer mot fjorden. 

Tingvoll kommune vil engasjere to arkitektteam som hver vil motta NOK 400 000,- inkludert alle kostnader teamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget 

Oppdraget starter med et oppstartsseminar og det vil bli avholdt et midtveisseminar i perioden. Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon av resultatene på et åpent møte og en utstilling med en påfølgende drøfting og vurdering av et evalueringsutvalg. Evalueringsutvalget utarbeider en anbefaling til kommunen og andre aktører om hvordan Tingvollvågen bør kunne utvikle seg og hva man bør gjøre for å komme dit. 

Oppdraget skal utføres i perioden fra 3. september 2018 til 28. mars 2019. Frist for å levere tilbud er 3. september kl 13.

Les mer om parallelloppdraget på Doffin

Last ned konkurransegrunnlaget (PDF)

Last ned programmet for parallelloppdraget (PDF)

tingvoll landskap