Nytt parallelloppdrag i Ulsteinvik

16.03.2020

Ulstein kommune inviterer to tverrfaglige arkitektgrupper til et parallelloppdrag som skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, framtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utvikling av sentrum. BYLIVsenteret bistår som prosessveileder.

Hensikten med parallelloppdraget er å få fram nyskapende, gode, realistiske og visuelle ideer og løsninger for et attraktivt, levende og bærekraftig Ulsteinvik sentrum. Ulsteinvik sentrum er et tett og konsentrert område og disse fordelene skal utvikles videre. Det skal legge til rette for folkevekst for alle aldersgrupper.

- Det er verdt å legge merke til at kommunen virkelig ønsker å utfordre arkitektgruppene både på sambruk og inkluderende arkitektur i tillegg til aldersvennlig stedsutvikling. Vi ser frem til å følge dette parallelloppdraget videre, sier Alf Waage i BYLIVsenteret.

Parallelloppdraget skal også danne grunnlag for kommunens arbeid til å skape oppmerksomhet rundt forestående planarbeid, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.

Deltakelse honoreres med 560.000,-

Frist for innsending av tilbud er utsatt fra 13. mars til 27. mars.

Last ned oppgaveprogrammet

Les mer på nettsidene til Ulstein kommune og utlysning på Doffin

Skjermbilde 2020-03-16 kl. 16.21.48Skjermbilde 2020-03-16 kl. 16.21.48

Kjerneområdet vist på figuren ovenfor er området kommunen ønsker at arkitektgruppene skal ha sitt hovudfokus på. Samtidig må de se på influensområdet som ligger utenfor slik at de blir knyttet sammen på en god måte.

I følge oppgaveprogrammet har parallelloppdraget for Ulsteinvik sentrum – Ulshaugen – Holsekerdalen følgende mål:

· Konkrete innspel skal kunne innarbeidast i områdeplan for sentrum og detaljregulering for Ulshaugen og Holsekerdalen

· Det må visast idear for utvikling av infrastrukturen for omsorg, og samlokalisering av tenestetilbodet/butilbodet i sentrum, jf. prosjekt initiert av Husbanken om å utvikle framtidas buform for eldre.

· Få fram konkrete forslag om sambruk av areal regulert til offentlege formål mellom kommunen og andre brukarar.

· Styrke utviklingskrafta for næringslivet i sentrum. Leggje til rette for utvida samarbeidmellom næringslivet, innbyggjarane og kommunen.

· Få fram nyskapande, gode, realistiske og visuelle idear og løysingar for eit attraktivt, levande og berekraftig Ulsteinvik sentrum.

· Legge til rette for folkevekst i alle aldersgrupper.

Sambruk

Ulstein kommune er godt kjent med sambruk av bygg og ønsker å se på mulighetene for sambruk også i dette parallelloppdraget:

Sjøborg kulturhus med kinosal og kultursal deler areal med Quality Hotel Ulstein. Ulstein Arena har Ulsteinbadet, idrettshall, Klivrehall og bibliotek. Ved Høddvoll er det bygd leiligheter inntil fotballbanen. Dette ønsker kommunen å fortsette med, samt videreutvikle, særlige for funksjoner innen helse-og omsorg.

Kan sykehjem og nye omsorgsboliger etableres slik at de blir en integrert del av sentrumsmiljøet? Gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og sambruk av lokaler, legger grunnlaget for gjensidig utnytting av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og sosial omgang.

Les mer om aldersvennlig stedsutvikling