Ill:Forslag til utvidelse av Kulør’n med bibliotek, kontorer og kafé – med skøytebane og amfi! Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter

i

Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

23.01.2019

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått et nytt blikk på Kyrksæterøra, som blir sentrum i den nye kommunen Heim. Evalueringsrapporten er en viktig del av grunnlagsmaterialet for områdereguleringen som nå skal igangsettes.

Det ble utarbeidet et program for parallelloppdraget med utgangspunkt i de foregående analyser og medvirkningsprosesser, og det ble utlyst en anbudskonkurranse på Doffin oktober 2017. Kommunen mottok 15 tilbud, og tre team fikk tilbud om å delta. De har jobbet med ulike tema:

TEAM 1
Tema: Flere folk i sentrum!
Lala Tøyen as
Kåmmån as
Formløs architecture 

TEAM 2
Tema: Sikre fremtidsrettet utbygging av boenheter i sentrum som ivaretar hele befolkningsspekteret
Juul|Frost arkitekter

TEAM 3
Tema: Videreutvikling av fellesskapsstrukturer og transportsystem i sentrum
Oslo Works arkitekter
KOHT arkitekter
Asplan Viak

I oppstartsseminaret januar 2018 var det befaring for arkitektgruppene med hensikt å bli nærmere kjent med sentrumsområdet. Videre var det dialogmøte i kulturhuset Kulør’n med representanter fra næringsliv, frivilligheten, Hemne videregående skole, NAV, Hemne formannskap, enhetsledere / fagledere i Hemne kommune, Trøndelag fylkeskommune og to arkitektstudenter fra NTNU. Formålet med oppstartsseminaret var å gi arkitektene et godt grunnlag for arbeidet gjennom dialog og innspill fra lokale ressurspersoner.

Gjennom midtveisseminaret den 7.-8. mars fikk en noe utvidet gruppe med lokale ressurspersoner høre presentasjon av analyser og hovedgrep fra de tre arkitektgruppene, med vurdering og dialog i fokusgrupper. I tillegg var det et åpent møte på meieriet. Deretter møttes evalueringskomitéen for å oppsummere og gi en tilbakemelding til arkitektgruppene som skulle være retningsgivende for videre arbeid frem mot sluttseminaret.

Sluttseminar og endelig presentasjon av arkitektgruppenes arbeid ble avholdt den 18. april. Forslagene ble stilt ut i Kulør’n i perioden 18. april – 3. mai, med mulighet for å komme med innspill og kommentarer.

Det var en levende og god prosess med mye engasjement som la et godt grunnlag for evalueringskomiteens videre arbeid.

Skjermbilde 2019-01-23 kl. 10.34.10

"Slik blir det liv på Øra" Ill.: LALA TØYEN / KÅMMÅN/ FORMLØS
Fordypningstema: Liv i sentrum

 

Verd å merke seg

Et historisk gateløp skal koples tettere sammen med nyere områder

Stedet har lang historie som tettsted med en fin og intakt historisk bebyggelse langs Øragata som går fra kaia opp mot kirken. Men etter at bilen overtok transporten har stedet utviklet seg langs veiene. En hovedutfordring i dette parallelloppdraget var derfor å flette de ulike områdene i sentrum sammen til et attraktivt hele.

Interessante medvirkningsprosesser og involvering av grunneiere

Både forut for parallelloppdraget og i selve prosessen var det lagt opp til en stor grad av medvirkning og svært mange deltok, men de helt åpne arrangementene hadde liten oppslutning. Grunneiere/utbyggere var godt representert i evalueringskomiteen slik at pågående private planleggingsprosesser kunne påvirkes.

Last ned evauleringrapporten

Skjermbilde 2019-01-23 kl. 10.28.27 

Last ned PDF

Les aktueltsaken Kyrksæterøra: Et levende sentrum –  det miniurbane miljø

 

 

Ill:Forslag til utvidelse av Kulør’n med bibliotek, kontorer og kafé – med skøytebane og amfi! Illustrasjon: Juul|Frost arkitekter