Hva skjer i BYLIVsenteret?

Perann Sylvia Stokke, 22.03.2017

BYLIVsenteret bistår kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Senteret ble startet opp av Norske arkitekters landsforbund i 2016 og har nå noen måneders drift bak seg. Hvordan er responsen ute i kommunene og hva står på agendaen i 2017? Vi har snakket med leder Alf Waage.

Hva var bakgrunnen for at Norske arkitekters landsforbund startet BYLIVsenteret?

image002image002image002image002Vi ønsket å etablere et permanent tilbud for kommuner hvor vi kunne bruke kunnskapen og erfaringen som var bygd opp gjennom tidligere forbildeprogrammer som Framtidens byer og Framtidens bygder. Gjennom dette arbeidet så vi at mange kommuner hadde behov for en faglig sparrings-partner som kunne følge dem over tid. Vi har grunn-leggende tro på kommunen som den viktigste endrings-agenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Derfor retter vi oss direkte mot dem.

Med etableringen av BYLIVsenteret var vi bevisste på at vi ønsket en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til bærekraftig stedsutvikling. I mange tidligere satsinger har man lagt stor vekt på klima og miljø, og i mindre grad vektlagt betydningen av sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling får man først når det er reell balanse mellom økonomisk-, sosial-, og miljømessig bærekraft.

Helt konkret – hva kan BYLIVsenteret tilby kommunene?

Mange av kommunene som kontakter oss er i en tidlig fase med for eksempel kommuneplan, sentrumsplan eller lignende. BYLIVsenteret skal være en faglig og strategisk sparringspartner, med tilstrekkelig kompetanse til å kunne gå dypt inn i enkeltprosjekter.

Vi kan gi råd og bistand i alle faser av utviklingsarbeid, fra planprogram, visjonsprosesser og strategiske gjennomføringsplaner til områdeutvikling, lokaliseringsspørsmål og sambruk. Vi jobber både mot politikere og administrasjon. Metodene er varierte og tilpasses behovet i den enkelte kommunen. Ofte er det en kombinasjon av verksteder, foredrag og lignende. I tillegg bistår vi ofte i gjennomføring av arkitektkonkurranser, parallelloppdrag og mulighetsstudier.

Det vi derimot ikke gjør, er å utarbeide selve planene – det er en jobb for arkitektfirmaene og konsulentene. Vår jobb er å bidra til at kommunene blir gode bestillere. 

Er BYLIVsenteret en konkurrent til konsulentbransjen og fylkeskommunen?

Nei. Fylkeskommunen vil alltid være den viktigste støttespilleren for kommunene. De er aller tettest på kommunene og står for den kontinuerlige oppfølgingen. Vi kan derimot utfylle fylkeskommunen ved å bistå kommuner for eksempel i gjennomføringen av parallelloppdrag eller andre typer av visjonsprosesser som krever en spisskompetanse som ikke nødvendigvis fylkeskommunen besitter. For vår del er det automatikk i at vi alltid sikrer at fylkeskommunen er koblet på de lokale prosjektet.

For at BYLIVsenteret skal fungere er vi avhengig av et godt forhold til både fylkene og ikke minst arkitekt- og konsulentbransjen. Vår oppgave er å bidra til at kommunen blir enda bedre bestillere, og at bransjen ser konkrete resultater i form av flere og bedre oppdrag.

Hvordan er responsen?

Både kommunene og fagmiljøene har reagert positivt. Vi får mange henvendelser, dette tyder på at tilbudet treffer et behov ute i kommune-Norge. Vi opplever at det er stor vilje og mye engasjement i mange kommuner, men på grunn av lite kapasitet og små fagmiljøer har mange behov for en faglig sparringspartner.

Noen milepæler i 2016?

Parallelt med at vi har utviklet innholdet i BYLIVsenteret har vi gjennomført og startet større visjonsprosesser i Tromsø, Hønefoss, Kleppe, Sandane og Flakstad, i tillegg til en rekke verksteder, seminarer og foredrag.

Våren 2016 utviklet vi en helt ny fordypningsdag i by- og tettstedsutvikling for lokalpolitikere. Dette var en jobb vi gjorde sammen med NIBR og NMBU på vegne av KS. Alle lokalpolitikere gjennomgår obligatorisk opplæring i regi av KS om hva det vil si å være folkevalgt politiker. Temaet er samfunnsutvikling og hva det kan innebære å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder. Fordypningsdagen tilbys alle folkevalgte i hele landet.

Fjoråret ble gledelig avsluttet med et statsbudsjett som for vår del inneholdt to millioner i statlig driftstilskudd til BYLIVsenteret.

Hva skjer i 2017?

Vi satser på høy aktivitet. Tilskuddet over statsbudsjettet er viktig for at vi skal kunne nå ut til enda flere kommuner og at det skal være en lav terskel for å kontakte oss. Det gir også muligheter til å videreutvikle tilbudet og yte noe mer gratis rådgivning.

I løpet av våren ferdigstilles to større visjonsprosesser, i Flakstad og på Sandane. I tillegg har vi to nye parallelloppdrag på trappene i april.

Vi er godt i gang med planleggingen av flere arrangementer. Den 29. mai går årets fagseminar av stabelen. Til høsten blir det en parallellsesjon under Oslo Urban Arena, i tillegg til at vi for første gang arrangerer vår egen BYLIVkonferanse.