Gode innspill til videreutvikling av Steinkjer

12.03.2020

Det ble et veldig spennende midtveisseminar. Ikke minst var Bylab Steinkjer en ressurs i gjennomføringen av det åpne folkemøtet, oppsummerer Mikael Lye i BYLIVsenteret.

Lye leder evalueringsgruppen i arbeidet med parallelloppdraget. Tilstede var de tre arkitektteamene som presenterte sine forslag for vurderingsgruppen, politikere og ungdomsrådet. 4. mars var det om kvelden åpent folkemøte i Rådhussalen.

- Nordic tenkte dristige og spennende tanker, Asplan Viak hadde meget gode innspill til fortetting i gjenreisningsbyen og hvordan fjorden og gjenreisningsbyen kunne kobles sammen over sporet. Teamet med de tre Wildcardkontorene (Koht, edit/atelier, Sanden Hodnekvam) presenterte strategiske grep for hvordan Steinkjer vil kunne videreutvikles til en levende og spennende by. Det blir interessant og se hva alle teamene vil presentere på sluttseminaret 12. mai, sier Lye.

IMG_1555IMG_1555IMG_1555

Steinkjer by er fra 1.1.2020 sentrum for en kommune med vel 25 000 innbyggere. Folketallet i kommunen har vært stabilt i mange år, men sentrum har hatt en del vekst. Ca. 14 000 mennesker bor i overkommelig sykkelavstand fra Steinkjer sentrum. De siste årene har det vært stor byggeaktivitet i Steinkjer sentrum og det er vedtatt flere store nye bygg og rehabilitering av gamle bygg. Økt aktivitet gir utfordringer med hensyn til økte transportbehov. Nye bygg gir ikke uten videre trivelige byrom. 

Steinkjer kommune har derfor invitert til parallelloppdrag om utvikling av Steinkjer sentrum, for å sikre helhet og kvalitet og strategiske tiltak. Parallelloppdraget skal gi ideer for programmering og utforming av byrom, parker, allmenninger, forbindelser og gater.

IMG_1537IMG_1537IMG_1537

Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen å få innspill som gjør det mulig å diskutere og konkretisere mulighetene for å tilføre sentrum en stedegen urbanitet, som kan gi innbyggene et sentrum de kan være stolte av i mange år framover. Parallelloppdragene vil også være en del av det faglige grunnlaget for det videre arbeidet med en ny kommunedelplan for sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.

Innbyggerne involveres i parallelloppdraget gjennom et oppstartseminar, et midtveisseminar og et sluttseminar.

Sentrale tema som teamene skal jobbe med er knutepunktutvikling for stasjonsområdet, fortetting, forholdet til gjenreisingsbyen, trafikkavvikling, parkering og gang- og sykkelløsninger. Oppgaven er å gi kommunen gode ideer og et godt tilfang av illustrerte forslag til en urban og bærekraftig utvikling av Steinkjer sentrum. 

IMG_1550IMG_1550

Forslagene skal bidra til å skape økt attraktivitet i et sentrum som mangler noen urbane kvaliteter. Det er lite folkeliv i gatene på Sørsia og Nordsia – etter kl. 18 er det stort sett tomt. Sørsileiret og Nordsileiret og er prega av store bygninger med stor avstand mellom lukkede fasader.

Kommunen ønsker at teamene også fordyper seg i hvert sitt tema, og de har fått tildelt disse  fordypningstemaene

  • Jernbaneområdet som trafikknutepunkt og overgangen Sørsia/Sørsileiret
  • Bedre byrom for mer grønn mobilitet
  • Kapasitet for konferanse, overnatting, kontor. fortettingspotensiale, høyder, typologi

Avslutningsseminar arrangeres 12. mai.

Foto: Mikael Lye