Fra stasjon til sted - visjoner for Lørenskog

Andreas Fadum Haugstad, 14.05.2018

Et spennende nytt oppdrag er på trappene, og NAL oppfordrer alle interesserte til å følge med på Doffin, da utlysningen vil publiseres innen kort tid.

 

Det skal utlyses et parallelloppdrag om helhetlig stedsutvikling ved Lørenskog stasjon, der tre team skal inngå. Et av de tre teamene vil få en egen, spisset oppgave, og vil ha kvalifiseringskriterier som tilrettelegger for Wildcard. De to øvrige teamene skal analysere stasjonsområdet, og besvarelsene skal gi klare innspill og føringer for plantype, prosess og framdrift for videre utvikling av området.

Parallelloppdraget vil ha oppstart i august og pågå utover høsten.

Nærområdet til Lørenskog togstasjon er i dag preget av store avstander, barrierer (motorvei og jernbane), plasskrevende lagerhaller og lignende samt manglende tilknytning til Lørenskog sentrum. Samtidig pågår det en storstilt utbygging i området, med flere involverte utbyggere. Stasjonsområdet er i dag definert i kommuneplanen som egnet for arbeidsplassintensiv næring med høy utnyttelse nær selve stasjonen. Området skal også videreutvikles som lokalsenter med boliger og idrettsfunksjoner/-haller med regionalt influensområde, blant annet ny skihall og lekeland.

Hva vil det si å bo, jobbe og leve i Lørenskog stasjonsby? Hvordan vil samspillet med Lørenskog, Oslo og andre lokalsentra fungere, og hva slags mobilitet krever det? Hva slags arbeidsplasser skal det legges til rette for, og hvordan kan disse integreres i bebyggelsen som i disse dager reises i området? Dette og mere til vil være aktuelle spørsmål som teamene skal bidra til å besvare.

NAL ved Bylivsenteret er rådgiver for kommunen i parallelloppdraget og vil lede evalueringskomiteen.

Følg med, vi oppdaterer saken om kort tid med utfyllende informasjon om det kommende oppdraget.