Foredragsholdere – BYLIVkonferansen 2019

29.05.2019

Her kan du lese mer om foredragsholderne på konferansen og temaene de skal snakke om

Se programmet for BYLIVkonferansen 2019
Praktisk informasjon om påmelding, transport og overnatting
Last ned PDF med info om foredragsholderne

BY på fellesskap! Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger

Første byggetrinn i Vindmøllebakken bærekraftige bofellesskap er nå ferdig og beboerne har endelig flyttet inn. Dette prosjektet og den kollektive boformen har skapt enorm interesse. I tillegg til å møte den økende etterspørselen etter nye boformer, sparer beboerne ressurser gjennom delte arealer og funksjoner og tar del i et sosialt fellesskap.

Randi deler sine refleksjoner om prosessen og utfordringene med å få realisert nye prosjekt av denne typen.

-Hva har man lært i prosessen og hvordan kan man enklere få til tilsvarende prosjekter?

Randi Augenstein
Daglig leder og arkitekt
Arkitektfirma Helen & Hard

Randi er arkitekt og daglig leder i Helen & Hard. Hun har jobbet med alt fra bolig til kultur- og opplevelsesbygg, med spesielt fokus på sosial bærekraft og brukertilpasning.  Randi er prosjektleder for en ny boligmodell; ”Gaining by Sharing” som gir fordeler til både beboere og samfunn.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

 

Paradigmeskifte i mellomstore byer

Hvordan vil klimaendringer og den teknologiske, økonomiske og demografiske utvikling påvirke livet for ulike befolkningsgrupper i små og mellomstore norske byer?

Hva kan man som lokalsamfunn gjøre for å møte utfordringene og utnytte de mulighetene som denne utviklingen åpner? Kan teknologi, brukt på riktig måte, hjelpe oss til å leve mer sosiale liv, eller vil det fortrenge direkte menneskelig kontakt?

Hvordan kan fysiske omgivelser og aktiv tilrettelegging bidra til en ønsket samfunnsutvikling?

Jesper Bo Jensen
Direktør
Fremforsk - Center for Fremtidsforskning, ph.d.

Jesper er fremtidsforsker med over 25 års erfaring i å analysere hvordan samfunn, byer, boliger og byggeri vil utvikle seg framover.

Han har utarbeidet scenarier og strategier for en lang rekke virksomheter og organisasjoner, - både private og offentlige. Jesper har også jobbet med adskillige planleggings- og utviklingsoppgaver for en rekke danske kommuner, herunder næringsstrategier, byutviklingsstrategier og strategier for boligområder.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Strategisk byledelse: - Hvorfor og hvordan?

Hvordan kan man bruke byene som løftestang for samfunnets utvikling? Hvordan kan man gi retning og få det beste ut av stedets potensiale?

DAC (Dansk Arkitektur Center) har i 8 år gitt etterutdanning i strategisk byledelse for kommunale toppledere, politikere og plansjefer. Nå har snart alle kommuner i Danmark deltatt og DAC sitter med erfaringer og gode eksempler på byer som har brukt strategisk byledelse som verktøy. 

Lars Fjendbo Møller
Seniorprosjektleder
DAC (Dansk Arkitektur Center)

Lars er utdannet kulturgeograf med fokus på byplanlegging. Som geograf har Lars bred kunnskap om kommunenes utvikling og de mange perspektiver og hensyn byplanlegging fordrer.

Hos DAC er Lars seniorprosjektleder og jobber bredt med utvikling og formidling av kunnskap om byplanlegging, -prosesser, og -trender. Lars er bl.a. ansvarlig for kompetanseutviklingsforløpene Strategisk byledelse for kommunale toppledere.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Forbrukeradferd og nye konsepter i by

Handelen sliter og byene er i endring. Hva skal vi satse på i byene og hvordan kan handelen tilpasse seg den nye generasjonen forbrukere? Hva betyr det for by- og næringsutvikling?

Marit vil både ta oss gjennom utfordringer og vise mulighetene som byr seg i framtidens digitale byer.

Marit Jensen
Daglig leder, gründer
People & Places

Marit jobber i et nettverk med dyktige folk innenfor ulike aspekter av byutvikling, kommunikasjon, involvering, og digitale løsninger for kommunikasjon og «stewardship». Hun har solid erfaring innen destinasjonsutvikling, programmering, konseptualisering av bygulv, handelsdestinasjoner, leder workshops, men også større utviklingsprosjekter innen eiendomsutvikling. Det handler om å bruke «design think-prinsipper» i eiendoms-/byutvikling. Marit bistår bl.a. i arbeidet med Handlingsprogram for Tønsberg sentrum og vil fasilitere en workshop i de parallelle sesjonene i konferansen.

 

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Kristiansand byr på livet!

Kristiansand har gjennomført et skifte i bypolitikk fra mange etableringer utenfor bykjernen til tydelig satsing på utvikling av sentrum og kobling av den gamle sentrumskjernen med etterkrigstidens utbygging.

Det har vært en lang vei til målet, men i 2018 ble Kristiansand kåret til årets mest attraktive by.

Hvilke erfaringer har Kristiansand etter samarbeidet mellom kommunen, privat næringsliv og regionale myndigheter? Hvilke utfordringer har det vært?

Ragnar Evensen
Konstituert rådmann
Kristiansand Kommune

Ragnar er utdannet sivilarkitekt med fordypning i byplanlegging. Han er kommende direktør for miljø, byutvikling og teknisk i Nye Kristiansand kommune fra 2020. Som teknisk direktør har Ragnar hatt en ledende rolle i utviklingen av Kristiansand sentrum siden 2006. Han har vært jurymedlem i flere regionale og nasjonale arkitekt- og byplankonkurranser og har inntil nylig skrevet en fast spalte ”Byplaner” i regionsavisen Fædrelandsvennen.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Hendelser på Nyhavna

I påvente av store byutviklingsprosjekter kan det være lurt med tiltak som bidrar til å skape en levende by underveis i transformasjonsprosessen. Hvordan kan byutviklingsfestivalen «Hendelser på Nyhavna» synliggjøre allerede eksisterende kvaliteter og aktiviteter? Hvordan kan man, gjennom intervensjoner av ulik art, pirre nysgjerrigheten på hva som skjer i framtiden? 

Nadja Sahbegovic
Arkitekt, prosjektleder Byliv Nyhavna
Trondheim Kommune

Nadja er utdannet arkitekt og har tidligere jobbet for bl.a. Agraff Arkitektur og Pir2 arkitekter. I løpet av årene som byplanlegger i Trondheim kommune har Nadja bl.a. vært prosjektleder for pilotprosjekt «En blå tråd». I dag er Nadja ansatt som prosjektleder for byliv Nyhavna, under rådmannen i Trondheim Kommune. De tre neste årene skal det utvikles strategi- og handlingsplan for ulike tiltak som kan bidra til å gjøre Nyhavna til en attraktiv bydel midlertidig og på lengre sikt.

Gro Rødne
Arkitekt. Førsteamanuensis
NTNU. Fakultet for arkitektur og design. Institutt for arkitektur og teknologi. Faggruppe FORM

Gro er utdannet arkitekt og er en av tre grunnleggere av Agraff arkitekter. På NTNU har Gro gjennom seks år hatt ansvaret for det første året av masterprogrammet i arkitektur. Siden 2014 har hun vært emneansvarlig for masterkurset «Making is Thinking. Gjennom «Making is Thinking» har hun sammen med bl.a. Blå tråd/ Trondheim byplankontor startet «Hendelser på Nyhavna».

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Samskaping som arbeidsform for å utvikle bærekraftige byer

SoCentral er både et arbeidsfellesskap, en rådgiver og et innovasjonsmiljø som jobber for å utvikle og eksperimentere nye løsninger på viktige og vanskelige utfordringer i samfunnet.  SoCentral jobber for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.

SoCentral er involvert i flere samskapingsintiativ som for eksempel:

  • Pådriv, - en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling
  • Borgerkraft i Trondheim kommune, et eksperiment på lokal mobilisering for å styrke prosjekter som bidrar til en mer bærekraftig byutvikling
  • Områdeløft Romsås, en innsats for å styrke nærmiljøaktiviteter og deltakelse på Romsås

Hvordan kan man skape en mer bærekraftig byutvikling? Hvordan kan offentlige og private aktører samskape? Partner i SoCentral, Karin Lindgård, gir oss et innblikk i hva som kan bidra til å få et mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

Karin Lindgård
Partner
SoCentral

Karin er samfunnsviter og utdannet ved THNK School of Creative Leadership. Hun har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Karin har hatt strategisk lederansvar i både Oslo kommune og Husbanken, og har omfattende kunnskap om og kjennskap til kommuner på både strategisk og operativt nivå.       

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.03.53Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.03.53        

Hva kjennetegner byer som lykkes? - Refleksjoner på funn i forskning

Hva er egentlig et attraktivt sted? Et sted har tre måter å være attraktivt på; stedet kan være attraktivt for bedrifter, for folk som kommer på besøk, eller som bosted.

Vareide har sett nærmere på hva det er som gjør at noen steder vokser.  Hvordan kan vi analytisk arbeide for å forstå hvilke drivkrefter som påvirker stedlig attraktivitet, og dermed også hvordan steder kan arbeide for å forbedre sin egen attraktivitet vis a vis bedrifter, besøkende og bosettere.

Knut Vareide
Seniorforsker og sosialøkonom
Telemarksforskning

Knut Vareide er utdannet sosialøkonom fra universitetet i Oslo. Han har vært forsker ved Telemarksforsking siden 1996 og har drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.04.08Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.04.08 

Hva skjer i Tønsberg? | Samarbeid om sentrumsutvikling

Tønsberg Sentrum (TBGS) representerer gårdeiere, næring og handel og er en viktig ressurs for bylivet i Tønsberg. Deres hovedoppgave er å bidra til en positiv utvikling av byens sentrum, samt bevare og videreutvikle Tønsbergs rolle som et levende og attraktivt handelssentrum. God byutvikling starter med gårdeiere. TBGS samler byen og muliggjør byutvikling. TBGS og daglig leder Cecilie Sørumshagen er aktuell som initiativtaker og prosjektleder for Handlingsprogram for Tønsberg sentrum. TBGS og Tønsberg kommune er prosjekteiere, hvor næringslivet, frivillige og kommunen samarbeider om å få gjennomført konkrete prosjekter i sentrum.

Cecilie B. Sørumshagen
Daglig leder
Tønsberg Sentrum AS

Som daglig leder for TBGS er Cecilie i spissen for mye av aktiviteten i byen. Festivalsjef, styremedlem for ulike firma, forretningsutvikler… Cecilie har mange hatter og enda flere jern i ilden. Cecilie er initiativrik og handlekraftig med bakgrunn fra salg, forhandlinger, markedsføring og ledelse.

Siden 2014 har hun vært daglig leder i Tønsberg Sentrum, hvor hun har initiert og etablert Færderfestivalen, Skjærgårdsmat, Middag for en hundrings, Gjenbruksmarkedet mm.

Øystein Hjørnevik
Næringssjef
Tønsberg kommune

Øystein Hjørnevik er næringssjef i Tønsberg og Re kommune, nestleder i styret for Pulserende Kystperle og styreleder i Skjærgårdsmat AS. Han har bakgrunn som bl.a. regiondirektør i Amedia og direktør i Jordan as.

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.04.23Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.04.23

Byarkitekten i Bergen

Bergen kommune har for nylig etablert Byarkitekten, - en etat som skal ha en rådgivende rolle og fremme interesse og debatt for arkitektur, byforming og byutvikling.

Byarkitekten skal være med på å skape gode prosesser i dialogen med både offentlige og private utbyggere, synliggjøre god arkitektur og styrke identitetsutviklingene av de ulike områdene utenfor byen. Bergen ble kåret til Norges mest attraktive by 2019. Juryens begrunnelse var blant annet opprettelse av Byarkitekten som egen etat som samler fokus på kvalitet i byutviklingen.

Hvilke muligheter og potensialer ligger i å ha en byarkitekt? Hva blir effekten?

Nå kommer flere og flere kommuner etter med ansettelser av, - eller ønsker om, egne byarkitekter.

«Arkitektur må være et verktøy man bruker for å skape tilhørighet i de tette nabolagene. Det er både god byutvikling og god økonomi», sier Maria Molden, Bergens egne byarkitekt.

Maria Molden
Byarkitekt
Bergen Kommune

Maria er utdannet arkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo og har bakgrunn som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler. Hun har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo, på Bergen Arkitekthøgskole og på Høyskolen i Bergen. Maria har lang erfaring fra juryarbeid og som veileder for diplomstudenter og hun har tidligere sittet i styret i NAL (Norske Arkitekters Landsforbund).

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.00.45Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.00.45

Placemaking som metode for å skape bærekraftige byer med offentlige rom for hverdagsmennesket

Hvordan kan placemaking bidra som metode og perspektiv for å aktivere et mangfold av innbyggere som ressurs for å skape et allsidig og inkluderende byliv? Hva må til for å komme ut av kontoret til innbyggermøter i felt? Hvordan omsette brukerinnspill til konkrete løsninger og handling? Hvordan gå fra visjoner i samfunnsplanlegging til konkrete løsninger og utforming av det offentlige rom?

Hvordan få økt bevissthet omkring innbyggere som ressurs for en byutvikling som bidrar til sosial bærekraft - og forståelse for hvorfor vi trenger løsninger som er sosialt bærekraftige.

Aslaug Tveit
Daglig leder og urban designer
LÈVA Urban design AS

Aslaug Tveit er utdannet urban designer ved Aalborg universitet. Hun er spesialist i prosessledelse relatert til by- og stedsutvikling, hvor målet er å skape en mer inkluderende og innovativ utviklingsprosess. LÈVA Urban design AS fasiliterer prosessen mellom det offentlige, utviklerne og innbyggerne i by- og stedsutviklingsprosjekter.

LÈVA har helhetstenkning som spesialitet. De skreddersyr egne prosesser og har sin egenutviklede verktøykasse med metoder. LÈVA kombinerer strategiarbeid med å være hands-on ute i feltet sammen med lokalmiljøet. Alltid med mål om å skape de beste steder å leve i.

«Vi lager ikke møtesteder, vi lager steder hvor folk kan møtes»

Aslaug skal lede parallellsesjon 4.

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.01.07Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.01.07

Konferansier Gunnar Ridderström

Hovedkonferansier for konferansen er sivilarkitekt, PhD, Gunnar Ridderström. Gunnar er en fagperson som er vant til å lede prosesser, kurs og konferanser. Han er førsteamanuensis ved NMBU, har en PhD i folkehelse og er partner i Citiplan AS. Grunnperspektivet i Citiplan er at by- og næringsutvikling henger sammen og at det er i møtet mellom mennesker innovasjon skjer.  

Som konsulent og planlegger for prosjekter i hele Østlandsområdet har Gunnar faglig oversikt. Han har vært bosatt i Tønsberg i mange år og har bl. a vært kommuneplanlegger i Larvik kommune, rådgiver i fylkeskommunen og areal- og transportplanlegger i Statens vegvesen. Som en aktiv person innen prosessledelse og undervisning, vil Gunnar som konferansier gi konferansen en ekstra dimensjon.

Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.01.25Skjermbilde 2019-08-22 kl. 13.01.25