Øystein Bull-Hansen, Byplanlegger og grønn stedsutvikler

"Kommunene har virkemidlene, de må ta føringen"

Øystein Bull-Hansen jobbet 20 år i Drammen kommune med å utvikle byen til det den er i dag — en levende og attraktiv by. Som fagansvarlig i BYLIVsenteret deler han i dag sine erfaringer med norske kommuner.

Brekstad

Kystbyen Brekstad

Etablering av den nye kampflybasen fører til et eksplosiv vekst i Brekstad på Ørlandet. For å møte utfordringen er det gjennomført parallelloppdrag med utstrakt medvirkning fra befolkning og næringsliv. Nå trer visjonen fram om den tette, klimavennlige og vakre småbyen omgitt av frodig jordbruk og artsrike våtmarker.

Prosjektbeskrivelse

Kystbyen Brekstad ligger på det fruktbare og flate Ørlandet ved Trondheimsfjorden med våtmarksområder tett på sentrum. Etablering av den nye kampflybasen fører til et eksplosiv vekst i arbeidsplasser. Byen tar nå mål av seg til å bli så attraktiv og fremtidsrettet at  de som jobber på basen ikke pendler fra Trondheim, men bosetter seg i Brekstad.

Ørland kommune har som ambisjon å øke befolkningen med 35 % frem til 2026. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på nærmere 2 000 nye innbyggere. Skal kommunen lykkes med sine ambisjoner, må Brekstad bli en attraktiv og bærekraftig by med urbane kvaliteter. Området skal gis en fysisk utforming som legger til rette for, og inspirerer til, en miljø- og klimavennlig livsstil som fremmer folkehelsen.

Kommunen ønsker å fremstå som nyskapende og være en foregangskommune innen bærekraftig områdeutvikling. Dette gjelder blant annet bruk av fornybare energikilder, enøktiltak, materialvalg ved utbygging og nye miljøvennlige transportløsninger. Utvikling av nye boligtyper er også tema.

Været er en utfordring på Trøndelagskysten. Overvannshåndtering og hvordan byform, vegetasjon og annen skjerming kan påvirke mikroklima vil derfor bli viet spesiell oppmerksomhet.

Verdifulle landbruks- og naturvernområder preger Ørlandet (flere vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen). Disse områdene omkranser også Brekstad. Vekst gjennom fortetting i Brekstad sentrum vil både kunne skape mer liv og aktivitet og samtidig skjerme kulturlandskapet og de artsrike våtmarksområdene fra utbygging.

Prosessen hittil

Ørland kommune valgte å utlyse oppgaven i form av et parallelloppdrag, fremfor en tradisjonell arkitektkonkurranse. Tre arkitektteam jobbet fram sine visjoner og grep for Kystbyen Brekstad. De tre temaene bestod av Helen & Hard, Dyrvik arkitekter og CF Møller med samarbeidspartnere.

Med en slik arbeidsform fikk kommunen belyst ulike muligheter for utvikling av sentrum og kunne velge blant innkomne forslag. I etterkant av parallelloppdraget er ett hovedgrep valgt, i tillegg til at man har kombinert ideer fra de ulike arkitektteamforslagene.

Kommunen har brukt de tre teamene til ulike oppdrag i videre sentrumsplanlegging. Helen & Hard fikk oppdraget med å lage områdeplan for Kystbyen Brekstad. De to andre kontorene har hatt mindre prosjekter.

Helen & Hard har utarbeidet en meget ambisiøs områdeplan på rekordtid. Det skal bygges høyere, tettere, mer bærekraftig og med kvalitet. Planen markerer et trendbrudd i måten det planlegges og bygges på. Det satses på urbane kvaliteter, noe som etterspørres av de unge som kan tenke seg å flytte hit.

Det har vært en meget spennende, men også krevende prosess. Til tross for høyt tempo har man ikke gått på akkord med medvirkning og involvering av lokalsamfunnet. Planarbeidet har skapt et betydelig engasjement lokalt. En så ambisiøs plan legger opp til løsninger som utfordrer. Det har kommet mange engasjerte innspill gjennom folkemøter og uttalelser.

Områdeplanen er ennå ikke politisk vedtatt, da det er politisk bestilling på å foreta endringer ut fra de mange innspillene som har kommet til planforslaget.