Øystein Bull-Hansen, Byplanlegger og grønn stedsutvikler

"Kommunene har virkemidlene, de må ta føringen"

Øystein Bull-Hansen jobbet 20 år i Drammen kommune med å utvikle byen til det den er i dag — en levende og attraktiv by. Som fagansvarlig i BYLIVsenteret deler han i dag sine erfaringer med norske kommuner.

Lunner kommune

i

Harestua

Transformasjon av gammel sag- og høvleritomt til bærekraftig sentrumsområde på Harestua

Lunner Almenning er i gang med å transformere en gammel sag- og høvleritomt på Harestua. Ambisjonen er å utvikle Sagtomta til å bli et bærekraftig sentrumsområde med fokus på klimavennlige løsninger og utstrakt bruk av tre.

Prosjektbeskrivelse

Harestua ligger i Lunner kommune sør i Oppland, 45 km nord for Oslo og har ca. 2800 innbyggere. Tettstedet ligger i et område med mye skog og tidligere var sagbruk viktigste næring. I dag er Lunner Almenning den største bedriften, med virksomhetsområder innenfor eiendoms- og arealforvaltning samt bruksrettforvaltning, skogbruk- og utnytting av utmark. Som mange andre tettsteder er det en høy andel pendlere på Harestua. Over 40% av innbyggerne pendler daglig til arbeid i Osloområdet med tog eller buss. 

Harestua består stort sett av eneboligbebyggelse i byggefelt, sentrert i ett område. Sagtomta på Harestua er et tidligere sagbruksområde som nå er revet. Området ligger per i dag som en tom enklave midt blant eksisterende bebyggelse, med en ny togstasjon midt på området. Den geografiske plasseringen blant eksisterende bebyggelse gjør denne tomta spesiell, og den har et unikt potensiale til å bli et bærekraftig sentrumsområde med gangavstand til nesten alle funksjoner på Harestua. Med nærhet til jernbane med forbindelse videre til Oslo, kan området dessuten være aktuelt for pendlere som ønsker å bo utenfor byen med nærhet til naturen.

Det at det bare er en grunneier i område gjør det enklere å få gjennomført miljøambisjonene i praksis. Lunner Almenning er en aktiv samfunnsaktør, og ønsker fokus på bruk av tre og klimavennlige løsninger i byggene som skal reises. I tillegg ønsker de å skape et vakkert og funksjonelt sentrumsområde med god blanding av næring og bolig. Planene for området innebefatter næringsbygg, kommunale bygg og ca. 800 boenheter. Samarbeidet mellom grunneier og Lunner kommune er godt, og det er utviklet en stedsveileder for området som også er forankret politisk i kommunestyret. Begge parter samarbeider aktivt for å få til gode løsninger. Dette er en viktig forutsetning for å få til det man ønsker.En av hovedutfordringen i prosjektet er å sørge for at målet om bærekraftige bygg faktisk blir realisert. Det er et ønske om å få utbyggere til forplikte seg til klima-/miljøkrav og materialbruk. Grunneier er i første byggetrinn også utbygger, og vil derfor kunne være godt forbilde for den videre utviklingen. En kvalitetsplan for området skal utvikles i samarbeid med Civitas, i samråd fra Framtidens Bygder. Det er grunneier Lunner Almenning som skal eie denne.

En annen utfordring er om kommunen selv klarer å følge opp miljøambisjonene i stedsveilederen og gå foran som et forbilde i oppføringen av egne bygg på området. Kommunen er i gang med planleggingen av idrettshall og barnehage (Klemmaparken), og har lagt ut reguleringsplan på høring. Disse byggene vil utgjøre første fase av utbygging på Sagtomta, og vil derfor være viktige foregangseksempler for den videre utviklingen på området. Oppstart for bygging vil være høsten 2014. 

Lunner Allmenning har som grunneier og utbygger egne interesser med Sagtomta og har som mål å få utviklet og solgt tomter og ferdige bygg. Likevel er det en stor bevissthet og et sterkt ønske om at prosjektet skal bidra til utviklingen av et bærekraftig sentrum, med høy kvalitet og fokus på trebruk og klimavennlige gode løsninger.

Lunner kommune har også laget et prosjekt for stedsutvikling på områder som ikke er en del av Framtidens Bygder. 

Prosess

Utviklingen av Sagtomta er fortsatt tidlig i prosessen, og det er derfor usikkert om prosjektet i siste ende vil følge stedsveilederens føringer om bærekraftighet og gode klimavennlige løsninger. Men intensjonene er der, og kommunen har gjort det klart at veilederen skal følges. i tillegg utarbeides det nå et kvalitetsprogram hvor man ser på mulighetene for å kunne binde utbyggere juridisk til å gjennomføre gode bærekraftige løsninger. Alt i alt mener kommunene at det er gode muligheter for at målene om bærekraftig utvikling på Sagtomta faktisk vil bli gjennomført.

I prosessen har det vært gjennomført månedlige uformelle samarbeidsmøter mellom grunneier/utbygger Lunner Almenning og Lunner kommune. Brukermedvirkning er ivaretatt i prosjektet gjennom flere store folkemøter om Sagtomta arrangert av Lunner Almenning. Kommunen har utarbeidet en områdereguleringsplan, i samarbeid med Lunner Almenning og Jernbaneverket. Arbeidsgruppe med Lunner Almenning, Lunner kommune og medarbeider fra Regionrådet for Hadeland jobber jevnlig med veileder og andre temaer for Sagtomta. Arkitekthøgskolen, Framtidens bygder (NAL, Trefokus, Zero) har vært tett involvert i prosessen gjennom flere arbeidsmøter. Lunner Almenning samarbeider også med andre aktører, blant annet UMB. Klimapådriver for Hadeland, samt Energigården i Brandbu har vært tett inni arbeidet med de kommunale byggene i Klemmaparken. Regionrådet for Hadeland leder et prosjekt for å gjøre regionen attraktiv for tilflytting og har vært koordinator samt ledet arbeidet med utvikling av en stedsveileder. De er også involvert i arbeidsgrupper rundt de kommunale byggene for å sørge for at stedsveilederen og miljøambisjonene følges opp.