Øystein Bull-Hansen, Byplanlegger og grønn stedsutvikler

"Kommunene har virkemidlene, de må ta føringen"

Øystein Bull-Hansen jobbet 20 år i Drammen kommune med å utvikle byen til det den er i dag — en levende og attraktiv by. Som fagansvarlig i BYLIVsenteret deler han i dag sine erfaringer med norske kommuner.

Flakstad

Framtidens fiskevær

De tradisjonsrike fiskerihavnene skal være motor i en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, men mangel på boliger og lav rekruttering til kystfisket skaper utfordringer. Nå vurderes muligheten for å supplere fiskeri med turisme, handel, service og annen næring på en slik måte at det skapes et mer attraktivt miljø rundt havna, der folk helst vil bo.

Prosjektbeskrivelse

Flakstad ligger geografisk plassert midt i Lofoten, og omfatter Flakstadøya og nordre del av Moskenesøya. Kommunen har 1380 innbyggere og kommunesenteret er Ramberg. Kystfiske er viktigste næringsvei, men reiseliv blir nå stadig viktigere.  Mesteparten av bebyggelsen er sentrert rundt de fire fiskeværene Napp, Ramberg, Fredvang og Sund.

Begrepet fiskevær har tradisjonelt vært betegnelsen på sted der fiskerne kunne være, bo og arbeide i fiskesesongen i Lofoten, Vesterålen, Finnmark eller andre steder langs kysten. Her skulle et stort antall fiskere levere fangsten reparere redskap, spise, hvile og ha et faglig og sosialt fellesskap i hele sesongen. For de mange fastboende fiskerne med familie har dette vært livet hele året igjennom, selvsagt med mest folk og trøkk i sesongene. Fiskevær betegner den bosettingsformen som går lengst tilbake i historien, helt til eldre steinalder, og fiske/fangst er den eldste næringen i Norden. I dag er det fortsatt vanlig med nærings-kombinasjon, der ektemannen er fisker mens kona har annen jobb. Dette bildet utfordres nå av nye utviklingstrekk og bo-preferanser.

I framtida må fiskeværene løse nye oppgaver for at kystkommuner som Flakstad skal være attraktive for bosetting og arbeid. Nye kombinasjonsformer må utvikles, der det legges til rette for at fiskerne kan ta del i annen næringsvirksomhet utenfor sesong. For Lofoten og Flakstad er det særlig reiselivet som er aktuelt ettersom mange turister kommer for å oppleve de særpregede og levende fiskeværene hele året i gjennom.

Mangel på boliger nær de attraktive havneområdene er en viktig årsak til at Flakstad kommune har mistet innbyggere. Framtidens kystfiskere vil bo nær havna og ha sosiale møteplasser i tilknytning til boligen. Å legge til rette for dette kan gi bedre rekruttering til kystfiskeriet og være med på fremme tilknytning til stedet blant tilflyttende familier.

Utfordringer
Generelt har kommunen lite boligareal tilgjengelig pga skredfare, utvasking fra stormsjø, havneanlegg, kulturminner og jordvern. Riksveg E10 går gjennom kommunen, og har stor trafikk hele året. Det er kun noen steder med gang og sykkelveg, og Vegvesenet stopper dermed alle planer om nye boligfelt. Alle havnene i Flakstad har status som fiskerihavner, og reguleringsformen er fiskeriretta næring. Kystverket er generelt negative til utbygging av boliger i fiskerihavnene. En annen utfordring er at fiskeværene Napp og Ramberg ligger helt inntil E10. 

Mål
Ambisjonen i Flakstad er å utvikle en ny modell der man beholder preget som fiskevær, men som samtidig tar hensyn til familie samt gjester og øvrig lokalbefolkning. Kystkommunene må beholde moderniserte fiskevær som attraktive sted for næring og opplevelse, uten at dette hindrer effektiv næringsdrift i sesongene. Hvordan kan framtidas fiskevær bli for å kombinere modernitet (nye boformer, yrkeskombinasjoner, moderne sjarker og redskap) og tradisjon (atmosfære, mangfold, småindustriell virksomhet)?

Eierstruktur
Områdene i fiskerihavnene havnene er preget av en sammensatt eierstruktur og en del uklare forhold rundt rettigheter og gamle klausuler. Napp er området på nordsida av den trange havna særlig krevende, med mange eiere og en del forminner og kulturminner. Ramberg havn har færre eiere, men riksvegen E10 går gjennom havneområdet, og det er forhold rundt en ufullstendig reguleringsplan som må oppdateres. Fredvang har noe enklere eierstruktur, men her vil bygging av ny molo kreve en del reguleringsgrep (områdeplan). 

Prosess

Flakstad kommune har gjennomført et forprosjekt der man har undersøkt mulige løsninger for å utvikle flere boliger på attraktive områder, samtidig som et godt samspill med fiskerihavnene er blitt vektlagt. Det er også sett på miljøgevinster med bedre integrering av bolig, turisme og fiskeri. Flere tiltak er gjennomført og spenner over faglige møter, dialog, nettverksbygging og formelle planprosesser. En viktig barriere for å integrere miljø, klima og energihensyn i byggeprosjekt er mangel på kunnskap og konkrete eksempler i nærheten, og her spiller Framtidens bygder en vesentlig rolle som referanseramme. I første fase har det blitt lagt vekt på involvering og informasjon til ulike målgrupper som byggebransjen, boligstiftelser, politikere og andre involverte.

I fase 2 vil fokus ligge på planarbeid med ferdigstilling av boligplan og revidering av kommuneplanens langsiktige del. I tillegg vil muligheten for å utnytte sjøen som varmekilde utredes. Rett over sommeren skal det utlyses en arkitektkonkurranse hvor oppgaven vil være utarbeidelsen av en overordnet plan for de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp. Det vil bli lagt vekt på at teamene har en tverrfaglig sammensetning og at man ser utviklingen av de tre stedene i sammenheng. Ett av forslagene vil så velges ut og danne utgangspunkt for den videre prosessen i Flakstad. Det er lagt opp til en litt anderledes og mer fleksibel arbeidsprosess i etterkant av konkurransen. Vinnerteamet vil inngå i et tett og langsiktig samarbeid med kommunen, der arbeidet med den overordnede planen vil gå parallellt med en hands-on designprosess med utgangspunkt i mindre, men konkrete prosjekter på de tre stedene. For å sikre at prosessen er godt forankret i lokalsamfunnet, vil det avholdes jevnlige arbeidsmøter der forslagene diksuteres og evalueres i dialog med andre sentrale aktører i kommunen.