Øystein Bull-Hansen, Byplanlegger og grønn stedsutvikler

"Kommunene har virkemidlene, de må ta føringen"

Øystein Bull-Hansen jobbet 20 år i Drammen kommune med å utvikle byen til det den er i dag — en levende og attraktiv by. Som fagansvarlig i BYLIVsenteret deler han i dag sine erfaringer med norske kommuner.

Iveland

Fremtidens landsby

Iveland ønsker å bryte med kommunens tidligere planlegging ved å gå fra spredt til tett stedsutvikling. I stedet for å bygge ut dyrket mark vil kommunen transformere allerede utbyggede områder og styrke den lokale identiteten.

Prosjektbeskrivelse

Iveland kommune i Aust-Agder fylke har ca. 1300 innbyggere og består av tettstedene Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. I tillegg til jordbruk har stedet en historie med gruvedrift.  Iveland har i flere år jobbet med strategier for å utvikle og forsterke dagens kommunesenter på Birketveit. Spredt bebyggelse og få samlende funksjoner har vært noen av de største utfordringene og et hinder for å sikre en bærekraftig og framtidsrettet utvikling av tettstedet.

Kommunen arrangerte i 2008 en arkitektkonkurranse for utvikling av Birketveit. Vinnerprosjektet ”Åkle” av Ola Roald AS Arkitektur kombinerte god arkitektur, miljøbevissthet og engasjement for lokalsamfunnet. ”Åkle” er et landsbykonsept som kombinerer boliger, handel/næring og offentlige funksjoner. Plasseringen er svært sentral med gangavstand til skole, butikk, bibliotek, kommunehus, kirke, sykehjem, bussholdeplass, fiskevann, samt ski- og turløyper. Med dette prosjektet går Iveland kommune fra spredt til tett stedsutvikling, noe som er et brudd med kommunens tidligere planlegging og utbygging.

Høy utnyttelse, variert funksjonssammensetning, lavt energiforbruk, massivtre i overflater og bærende konstruksjoner kombinert med sentral beliggenhet, sikrer at prosjektet holder en høy miljøprofil. Åkle prosjekteres med energiforbruk tilsvarende passivhusstandard, men utforsker også nye måter å kombinere balansert/mekanisk ventilasjon.

For Iveland kommune er dette prosjektet første ledd i en bærekraftig og framtidsrettet planlegging der kommunen ønsker å videreutvikle landsbykonseptet og gjøre kommunesenteret til et sted hvor alle hverdagens gjøremål kan nås til fots eller til sykkel.

De nye bygningene i landsbyen skal hovedsakelig bygges i massivtre med vannbåren varme (jordvarme), og tilfredsstiller Husbankens krav til miljøvennlig byggeri. Det legges vekt på å opparbeide både private møteplasser for beboerne i tilknytning til boligdelen, og offentlige møteplasser i næringsdelen og i uteområdet. Uteområdet utvikles som en bilfri park hvor det også skal være gode møteplasser. Her skal folkehelse (trivsel/aktivitet), universell utforming og mineralhistorien vektlegges. Parken skal være attraktiv for mennesker i alle aldre, og utvikles i samråd med Ola Roald AS Arkitektur, Aust-Agder fylkeskommune, Midt-Agder Friluftsråd, Norges Handikapforbund og Helsedirektoratet. 

Prosess

I forkant av konkurransen ble barn og unge i en periode på 10 dager engasjert som “byplanleggere” der de kunne komme med sine innspill til utviklingen av det nye kommunesentret på Birketveit. Også eldre og funksjonshemmede har blitt invitert til å komme med sine synspunkter til prosjektet. Forslagene ble presentert på et åpent folkemøte, etterfulgt av en periode hvor innbyggerne kunne gi  innspill til prosessen. Det ble nedsatt en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra Iveland kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Husbanken, og fem innbyggergrupper (næringslivet, unge kvinner, innflyttere, eldre og ungdom). Styringsgruppen prioriterte mellom de ulike innspillene og definerte åtte delprosjekter. I samråd med en administrativ arbeidsgruppe, har det blitt arbeidet med å realisere disse prosjektene. Befolkningen hadde et sterkt ønske om et sentrum med flere servicefunksjoner samlet under ett tak. Iveland kommune vil leie næringsarealene og fremleie til næringslivsaktører. Ved åpningen i september vil følgende servicefunksjoner være på plass: Dagligvare med tipping og post, interiør- og gavebutikk, Iveland folkebibliotek, Iveland kommunes mineralutstilling og kanskje det mest etterlengtede tilbudet – en moderne kafe! 

Det foreligger det en rammetillatelse for utbygging av næringsbygg og 38 leiligheter. I løpet av sommeren 2014 vil første fase i utbyggingen ferdigstilles: Et næringsbygg med 8 leiligheter (58 m2). Andre fase består av leilighetsbygg med fire eller seks leiligheter. Parken skal utvikles i takt med utviklingen av leilighetene.  Parallelt arbeides det med en ny sentrumsplan for Birketveit som vil legge opp til ytterligere fortetting.